انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 رئیس اداره پژوهش
 کارشناس امور پژوهشی
 آزمایشگاه ها
 آزمایشگاه 1- شیمی عمومی -شیمی آلی
 آزمایشگاه 2-تکنولوژی قند- صنایع شیر- کنترل کیفی - کنسروسازی
 آزمایشگاه 3-تحصیلات تکمیلی
 آزمایشگاه 4- میکروبیولوژی عمومی
 آزمایشگاه 6- میکروبیولوژی مواد غذایی- تغذیه وام
 آزمایشگاه 7-شیمی تجزیه - تجزیه مواد غذایی
 آزمایشگاه 8- خاکشناسی عمومی- رابط آب و خاک وگیاه
 آزمایشگاه 9 - فیزیک عمومی - هوا و اقلیم شناسی
 آزمایشگاه 10 - گیاهشناسی
 آزمایشگاه 11- تکنولوژی غلات - تکنولوژی روغن
 آزمایشگاه 12 -بیماری شناسی گیاهی
 آزمایشگاه 13-حشره شناسی -جانورشناسی - آفات
 آزمایشگاه 15- کارشناسی ارشد بیماریها
 آزمایشگاه 16 - کارشناسی ارشد صنایع غذایی
 فرم ها
 مجلات علمی
 گیاهپزشکی کاربردی
 پژوهش های زراعی در حاشیه کویر
 کتابخانه
 اطلاعیه ها و بخشنامه ها
 اطلاعیه های جلسه دفاع پایان نامه ها