ریاست دانشکده

 

      

  دکتر پیمان عزیزی  

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته :

مرتبه علمی : استادیار