ریاست دانشکده

  سوابق تحصیلی:

1383- 1379 : کارشناسی: مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی

1385- 1383 : کارشناسی ارشد: حشره شناسی کشاورزی – دانشگاه تهران

1389 - 1385 : دکتری: حشره شناسی کشاورزی- بیوسیستماتیک حشرات – دانشگاه تهران

Ø     عنوان رساله دکتری: بررسی فون مگس­های خانواده Tephritidae در سه استان تهران، کردستان و یزد و بررسی مورفومتریک گونه­های جنس­ Urophora

 

طرح های تحقیقاتی انجام شده:

Ø     بررسی فون مگس­های خانواده Tephritidae در استان های اردبیل و آذربایجان شرقی

Ø     بررسی فون مگس­های خانواده Tephritidae در استانهای مازندران و آذربایجان غربی

Ø     بررسی فون مگس­های خانواده Tephritidae در استان فارس

Ø     بررسی فون مگس­های خانواده Tephritidae در استانهای چهارمحال و بختیاری

 

 

سوابق کاری:

·        عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین از سال 1386 تاکنون

·        مدیرعامل شرکت بانیان مزرعه سبز از سال 1386 تاکنون

·        عضو انجمن حشره شناسان ایران

·        پژوهشگر منتخب دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در سال 1390

·        پژوهشگر منتخب دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در سال 1391

·        پژوهشگر منتخب دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در سال 1392

·        پژوهشگر منتخب دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در سال 1393

·        مسئول دبیرخانه و داور همایش ملی کشاورزی پایدار (تاریخ برگزاری: 10 آذر ماه 1390؛ در دانشگاه آزاد واحد ورامین)

·        دارای رتبه خبره حشره شناسی کشاورزی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی

·        مدیر اجرایی مجله گیاهپزشکی کاربردی (دانشگاه آزاد اسلامی) از سال 1390 تا 1392

·        مدیر اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین از سال 1392 تا 1394

·        رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

 

مقالات ارائه شده در کنگره های گیاهپزشکی:

1-   بررسی مقدماتی بیولوژی مگس میوه زیتون در منطقه طارم سفلی قزوین. خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.265.

2-  -   پرورش آزمایشگاهی مگس میوه زیتون. خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.279.

3-  اولین گزارش Goniurellia persignata Freidberg, 1980 (Diptera: Tephritidae) از ایران. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.138

4- اولین گزارش Terellia uncinata White, 1989 (Diptera: Tephritidae) از ایران. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 139

5- جلب چند گونه بالتوری به تله های مگس میوه زیتون حاوی پروتئین هیدرولیزات . خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 447- مقاله:

مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی:

Mohamadzade Namin, S. & Rasoulian, GH. 2009. A review of flies of the genus Rhagoletis (Diptera, Tephritidae) of Iran and bordering countries, with the key to species. Vestnik zoologii. 43(1), pp: 81–86.

Mohamadzade Namin, S., Nozari, J. & Rasoulian, GH. 2010. The fruit flies (Diptera – Tephritidae) in Tehran province, with new records for Iranian fauna. Vestnik zoologii. 44(1), pp: 20–31.

Mohamadzade Namin, S., Nozari, J. and Najarpoor, A. 2010. The fruit flies (Diptera: Tephritidae) in the fauna of Ardabil province, with new records for Iran. Ukrainska Entomofaunistyka, 1(3): 35–41.

Mohamadzade Namin, S., Nozari, J. and Najarpoor, A. 2011. A new species of Terellia (Diptera: Tephritidae) Iran with a key to the species of the tarbinskiorum group. Zootaxa, 2750, 65–68.

Mohamadzade Namin, S. and Nozari, J. 2011. The fruit flies (Diptera, Tephritidae) in Kurdistan Province, with new records for Iranian fauna. Ukrainska Entomofaunistyka, 2(4): 47–53.

Mohamadzade Namin, S. 2011. New data on the signal flies of the genus Platystoma (Diptera, Platystomatidae) in the fauna of Iran. Vestnik zoologii, 45(4): 32–35.

Mohamadzade Namin, S. 2011. New data on the fruit flies (Diptera: Tephritidae) in the fauna of Iran. Ukrainska Entomofaunistyka, 2(5): 31–35.

Gharajedaghi, Y., Khaghaninia, S. & Mohamadzade Namin, S. 2011. Flies of the tribe Tephritini (Diptera: Tephritidae) Ajabshir region (East Azerbaijan province), with new records for Iranian fauna. Ukrainska Entomofaunistyka, 2(6): 15–18.

Khaghaninia, S., Zarghani, E., Mohamadzade Namin, S. & Korneyev, V. 2011. A new species of Tephritis Latreille (Diptera: Tephritidae) with an unusual wing pattern Iran and its taxonomic implications. Zootaxa, 3047: 54–62.

Mohamadzade Namin, S. and Nozari, J. 2011. A new species of Urophora Robineau-Desvoidiy, 1830 (Diptera, Tephritidae) Iran. Zookeys, 152: 63–70.

Mohamadzade Namin, S. 2011. A new species of Tephritis Latrille (Diptera: Tephritidae) Iran. Entomologica Fennica, 22, 284–288.

Mohamadzade Namin, S., Nozari, J. and Najarpoor, A. 2012. New data on the subfamily Otitinae (Diptera, Ulidiidae) in the fauna of Iran. Vestnik Zoologii, 46(3): 16–21.

Khaghaninia, S., Gharajedaghi, Y. & Mohamadzade Namin, S. 2012. Study of the genus Urophora Robineau-Desvoidiy (Diptera: Tephritidae) in north western provinces of Iran. Ukrainska Entomofaunistyka, 3(2): 39–42.

Mohamadzade Namin, S. and Nozari, J. 2012. A new species of Angelopteromyia Korneyev, 2001 (Diptera, Platystomatidae) Iran, with the key to the species. Zookeys. 224: 81–88.

Mohamadzade Namin, S. and Nozari, J. 2012. The first report of two new genera of the subfamily Tephritinae (Diptera: Tephritidae) Iran. Journal of Iranian Entomological Society. 31(2): 101–103.

Mohamadzade Namin, S., Korneyev, S. V. 2012. Tephritis azari, a new fruit fly (Diptera: Tephritidae) Iran and Azerbaijan, with a key to the Tephritis maccus species group. Zootaxa. 3590: 79–85.

Hajighorbani, S., Goldasteh, Sh. and Mohamadzade Namin, S. 2012. Fruit Flies (Diptera: Tephritidae) of Markazi Province (Iran), with a New Record for Iranian Fauna. Ukrainska Entomofaunistyka. 3(3): 25–29.

Korneyev, S. V. and Mohamadzade Namin, S. 2013. A New Species of Fruit Flies of the Genus Tephritis (Diptera: Tephritidae) Turkmenistan, Kazakhstan and Iran. Vestnik Zoologii, 47(2): 173—177.

Korneyev, V. A., Evstigneev, D. A., Karimpour, Y., Kütük, M., Mohamadzade Namin, S., Ömür Koyuncu, M. and Yaran, M. 2013. Revision of the Terellia virens group (Diptera, Tephritidae) with description of three new species. Vestnik Zoologii. 47(1): 3–25.

Mohamadzade Namin, S. and Kameneva, E. 2013. A new species of the genus Herina Robineau-Desvoidy, 1830 Iran and Turkey (Diptera: Ulidiidae). Zoology in the Middle East. 59 (3): 266–272.

Mohamadzade Namin, S. and Nozari, J. 2013. New Data on the Fauna of the Family Opomyzidae (Diptera: Acalyptera) in Iran. Ukrainska Entomofaunistyka. 4(2): 25–27.

Korneyev, S. V.,  Karimpour, Y. and Mohamadzade Namin, S. 2015. Rediscovery of Tephritis kogardtauica (Diptera, Tephritidae). Vestnik Zoologii. 49(2): 119–124.

Mohamadzade Namin, S. and Korneyev, S. V. 2015. Revision of Heringina Aczél, 1940 (Diptera: Tephritidae), with description of a new species Iran and Turkey. Zootaxa. 3949 (1): 111–122.

Mohamadzade Namin, S., Korneyev, S. V., Parchami-Araghi, M. and Gilasian, E. 2015. Revision of the Tephritis maccus Species Group (Diptera: Tephritidae) with description of a new species Iran. Zootaxa. 3956 (4): 589–599.

Mohamadzade Namin, S. and Nozari, J. 2015.  Fruit flies of the genus Campiglossa (Diptera: Tephritidae) in Iran with the key to species. Vestnik Zoologii. 49(3): 251–260

Mohamadzade Namin, S. and Nozari, J. 2015. Revision of the Urophora xanthippe species group, with description of new species (Diptera: tephritidae). Zootaxa 3990 (1), 97-112.