رئیس اداره پژوهش

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی : محمدرضا ممیزی

مدرک تحصیلی: دکترا در رشته خاک شناسی

آدرس : ورامین ، میدان رازی، خیابان دانشکده، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

تلفن :   ۲۴۲ داخلی  ۳۶۲۲۰۰۴۷ و۳۶۲۲۰۰۴۱ -۰۲۱

پست الکترونیکی:[email protected]

سوابق دانشگاهی :

فروردین۱۳۹۲تیرماه۱۳۹۲

دوره تخصصی درباره کاهش اثر گازهای گلخانه ای و اصلاح خاک و آب، دانشگاه مسی، زلاند نو.

(Massey University, Palmerston North, New Zealand)

۱۳۸۹۱۳۸۶

دکترای مدیریت منابع اراضی (خاک شناسی) ، دانشگاه پوترا مالزی

(Universiti Putra Malaysia - UPM)

۱۳۷۹۱۳۷۷

کارشناسی ارشد خاک شناسی ، دانشکده علوم و تحقیقات واحد تهران– دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۷۱۱۳۶۶

کارشناسی خاک شناسی ،پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کرج – دانشگاه تهران

 

سوابق کاری :

۱۳۸۰ تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ، دانشکده کشاورزی

-          هیات علمی تمام وقت،

-          مدرس و محقق گروه های زراعت و اگرواکولوژی،

-          رئیس مرکز تحقیقات فناوری های نوین در تولید غذای سالم،

-          رئیس اداره پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی

۱۳۹۰۱۳۸۸

                           

مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی شهرداری ورامین

-          معاون آموزش و پژوهش مرکز

-          مدیر گروه بازیافت

۱۳۸۰۱۳۷۸

وزارت نیرو ، سازمان مدیریت منابع آب، دفتر معاونت پژوهشی

-          کارشناس و ناظر طرحهای تحقیقاتی در زمینه های منابع آب و خاک

۱۳۷۸۱۳۷۵

وزارت کشاورزی ، سازمان مدیریت کشاورزی شهرستان ورامین

-          کارشناس خاک شناسی و توصیه کودی در استان تهران

-          مسئول آزمایشگاه سیارخاک شناسی در استان تهران

 

زمینه های تحقیقاتی :

- شیمی وآلودگی آب و خاک ،

- رابطه خاک وآب درخصوص با آلودگی فلزات سنگین در محیط زیست،   

- آبیاری با آبهای نا متعارف و پس آبها،          

- زیست پالایی و گیاه پالایی.

زمینه های تدریس :

- خاکشناسی عمومی،                                      - حاصلخیزی خاک ،              - حاصلخیزی خاک پیشرفته،

 - اصلاح خاکهای شور وسدیمی،                   - آلودگی خاک و آب،          - رابطه خاک و آب وگیاه پیشرفته،                         - ارزیابی و طبقه بندی اراضی،                            - سنجش ازراه دور،                                - کاربرد ایزوتوپها درعلوم خاک و کشاورزی،        - کیفیت آب در کشاورزی.

مهارت ها:

-          کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در زمینه های آب وخاک ،

-          کاربرد رادیوایزوتوپ ها در کشاورزی (15N , 32P

-          مدیریت و اجرای آزمایشات خاک و آب.

سوابق تحقیقاتی و پژوهشی :

Publications:

Scientific Articles

-    Momayezi, M.R., R. Calvelo Pereira, R. Self, 2015, Biochar and Mycorrhizal Fungi influence on Nutrient Uptake by Two Pasture Species in New Zealand, International journal of Biosciences, 6(6), 52-60.

-    Moharami, H., M.R., Momayezi, M. Nasri, 2013, Effects of Mycorrhizal Fungi in Phytoremediation of Heavy metal (Zinc) Contaminated Soils by Forage Corn. International Research Journal of Biological Science. 2(11). 47-54.

-    Momayezi, M.R., A.R. Zaharah and M.M. Hanafi, 2012, The Effects of Cation Ratios on Root Lamella Suberization in Rice (Oryza sativa L.) with Contrasting Salt Tolerance. International Journal of Agronomy. 2012.(on line) doi:10.1155/2012/769196.

-   Momen, A., A.R. Pazoki and M.R. Momayezi, 2011, Effects of Granular Sulfur (Bentonitic) and Compost on Quatitative and Qualitative Characteristics of Bam Wheat in Semnan Region. Crop Physiology Journal. 9(1):31 – 47.

-    Momayezi, M.R., A.R. Zaharah, M.M. Hanafi and I. MohdRazi, 2010. Amino acids status in Iranian rice (Oryza sativa L.) as affected by different salt compositions. International Journal of Ecology & Development. 17:77 – 88.

-    Adibifard, N., Mohammadian, R., Kashani A. and MR. Momayezi, 2010. Effect of irrigation period on quantity and quality of yield and some physiological and properties of sugar beet. Iranian Journal of Dynamic Agriculture. 6(3):275 – 290.

-   Momayezi, M.R., A.R. Zaharah, M.M. Hanafi and I. MohdRazi, 2009. Seed germination and proline accumulation in rice (Oryza sativa L.) as affected by salt concentrations. Pertanika J. Trop. Agric. Sci. 32(2):247 – 259.

-    Momayezi, M.R., A.R. Zaharah, M.M. Hanafi and I. MohdRazi, 2009. Agronomic characteristics and proline accumulation of Iranian rice genotypes at early seedling stage under sodium salts stress. Malaysian Journal of Soil Science. 13:59 – 75.

-    Borzou, A., M.R. Momayezi and A. Nickandish, 2008. Comparison of estimating soil erosion and sediment by EPM, PSIAC and MPSIAC methods in Chehl Basin, Fars province. Iranian Journal of Agricultural Sciences. 5(1):19 – 30.

-   Borzou, A., M.R.Momayezi, M. Ebrahimzadeh and F. Aziznejad, 2008. The effect of residual Zinc and its chemical forms on growth and Zinc concentration in wheat. Plant and Ecosystem. 16: 85 – 98.

-    Momayezi, M.R. and M. Seilsepour, 2006. Determination of critical levels of phosphorous and potassium in winter wheat (Varamin plain). Iranian Journal of Agricultural Sciences. 2(3 & 4): 1 – 12.

Books

-    Momayezi, M.R., A.R. Zaharah and M.M. Hanafi, 2011, Rice and Salinity Stress. Lab-Lambert Academic Publishing. Germany. 147 pp. ISBN: 978-3-8433-2072-6 (Handbook in English)

-          Momayezi, M.R. and M. Seilsepor, 2006. Nitrogen fertilizer management on vegetables crops. Marzedanesh Press. Tehran. 140 pp. ISBN: 964-9900-12-8. (Handbook in Persian)

Postgraduate Supervisor and Co-supervisor:

-  Hashemi, B., M.R. Momayezi, D. Talee, 2015. Biochar effect on ability of lavender (Lavandulaangustifolia) in phytoremediatoin of heavy metal (Cadmium) contaminated soil. Agro-ecology Department, Faculty of Agriculture, Varamin branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran. In process.

-   Hajinajafi, O., M.R. Momayezi, 2015. Biochar effect on phytoremediation of heavy metals contaminated soils (Lead) by forage corn (Zea mays L.).Agro-ecology Department, Faculty of Agriculture, Varamin branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran. In process.

-    Shavandi, Sh., M.R. Momayezi, 2015. Biochar effect on Nitrogen fertilizer use efficiency (Urea) by wheat (Triticum spp.) under drought stress. Agro-ecology Department, Faculty of Agriculture, Varamin branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran. In process.

-   Bourbour A., M.R. Momayezi, M. Agamohseni, 2014. Effect of salinity on phytoremediation of contaminated soils (Cadmium) by Sunflower (Helianthus annuusL .). Agro-ecology Department, Faculty of Agriculture, Varamin branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran. In process.

-    Adibimajd H., M. Nasri, M.R. Momayezi, 2013. Effect of organic and chemical fertilizers on sunflower (Helianthus annuus L.) under water stress condition. Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Varamin branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran.

-  Memariyan S., K. Zand, M.R. Momayezi, 2013. Effect of intercropping between corn (Zeamays L.) and mung bean (Vigna radiate) in different density on forage yield components.Agronomy Department. Faculty of Agriculture, Varamin branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran.

-  Moharami H., M.R. Momayezi, M. Nasri, 2013. Effect of mycorrhizal fungi and organic matter on Phytoremediation at Heavy Metals contaminated soils by Forage Maize (Zeamays L.). Agro-ecology Department. Faculty of Agriculture. Varamin branch. IslamicAzad University. Tehran. Iran.

-   Dehini M., M.R. Momayezi, P. Kasraee, 2012. Effect of micronutrients (Zn, Fe and Mn) and Bio-Fertilizers (mycorrhizal fungi) on forage Maize (Zea mays L.) under different deficit irrigation methods. Agro-ecology Department. Agriculture faculty. Varamin branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran.

-   Momen A., A.R. Pazoki and M.R. Momayezi, 2010. Effects of Sulfur-Bentonite prills and compost on quantitative and qualitative characteristics on wheat (Bamy variety) in Semnan region. Agronomy Department. Agriculture faculty. Varamin branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran.

-  Parzivand, A., F. Goshchi and M.R. Momayezi, 2010. Effects of Zinc (Zn) spraying and nitrogen fertilizer on morphophysiological characteristics of wheat (Triticumsativum) under water stress condition. Agronomy Department. Agriculture faculty. Varamin branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran.

-  KarimiDastjerdi, A., R. Zargami and M.R. Momayezi, 2009. Effects of nitrogen fertilizer and molybdenum (Mo) spraying on merphophysiological characteristics of soybean (Glycine max L.) under drought stress condition. Agronomy Department. Agriculture faculty. Varamin branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran.

-  Adibifar, N., A. Kashani, R. Mohammadiyan and M.R. Momayezi, 2008. Effect of drought stress on some physiological, morphological and yield of three genotypes of sugar beet (Beta vulgaris). Agronomy Department. Agriculture faculty. Varamin branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran.

-  Hadavy, S.M., N. Nemati and M.R. Momayezi, 2007. Study the effects of phosphate bio-fertilizer on yield component of rice. Agronomy Department. Agriculture faculty. Varamin branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran.

Presentations:

-   Momayezi, M.R., M. Camps-Arbestain, Classification of biochar based on particle size distribution, Proceeding of biochar workshop, Massey University, Palmerston North, New Zealand, 4th – 5th July, 2013.

-   Momayezi, M.R., A.R. Zaharah, M.M. Hanafi, Evaluation of salt tolerance in Iranian rice genotypes by measurement of free amino acids, Proceeding of 13th International Symposium for Soil and Plant Analysis, Queenstown, New Zealand, 9 – 12 April, 2013.

-   Momayezi, M.R., R. Zarghami, Grain Yield and Quality of Soybean (Glycine max L.) as Affected by Molybdenum Foliar Spraying and Deficit Irrigation, Proceeding of II International Conference of Plant Abiotic Stress Tolerance, Vienna, Austria, 22 – 25 February, 2012.

-   Momayezi, M.R., A.R. Zaharah, M.M. Hanafi and I. MohdRazi, Effect of chloride and sulfate salinity on nutrients uptake in Iranian rice (Oryza sativa L.), Proceeding of 19th World Congress of Soil Science, Brisbane, Australia, 1-6 August, 2010.

-   Momayezi, M.R., A.R. Zaharah, M.M. Hanafi and I. MohdRazi, Root characteristics and nutrient concentrations in rice (Oryza sativa L.) grown under different salinity conditions, Proceedings of the Soils Science conference of Malaysia on soil health, Terengganu, Malaysia, 13-15 April, 2009.

-   Momayezi, M.R., A.R. Zaharah, M.M. Hanafi and I. MohdRazi, The effects of different sodium salts on agronomic characteristics and proline accumulation of rice (Oryza sativa L.) at early seedling stage, Proceedings of the Soils Science conference of Malaysia on soil health, Terengganu, Malaysia, 13-15 April, 2009.

-   Momayezi, M.R. and A. Borzou, Effects of season and daily changes in nitrate (NO3-) contaminant levels of lettuce, proceeding of 9th International Conference of Agrophysics. Lublin, Poland, 6-9 December, 2005.

-  Momayezi, M.R. and A. Pazira, Evaluation the process of desalinization of sodic and saline soils by theoretical models, proceeding of First symposium agriculture in arid and desert area, Esfahan, Iran, 7-8 April, 2005.