علوم دامی

مهندسی کشاورزی - علوم دامی


مطالعه‌ و بررسی‌ در زمینة‌ تغذیة‌ دام‌، اصلاح‌ نژاد و افزایش‌ تولید اقتصادی‌ با استفاده ‌از اصول‌ بهداشت‌ و مدیریت‌ در پرورش‌ دام‌ و نگهداری‌ محصولات‌ دامی‌، رشته‌ای‌ از علوم‌کشاورزی‌ را تشکیل‌ می‌دهد که‌ علوم‌ دامی ‌نامیده‌ می‌شود. هدف‌ از ارائه‌ این‌ رشته‌ تربیت‌ کارشناسانی‌ است‌ که‌ علاوه‌ بر عهده‌دار شدن‌ مسؤولیت های‌ محوله‌ در ادارة‌ امور واحدهای‌ دامداری‌، تدوین‌ برنامة‌ خوراک‌ دام‌ و طیور، بتوانند در سطح‌ وسیعتری‌ نسبت‌ به‌ کاردانان‌ این‌رشته‌ در امور تحقیقاتی‌، برنامه‌ریزی‌ و آموزش‌علوم‌ دامی‌ منشأ خدمات‌ ارزنده‌ باشند.

 

رزومه کاری.docx