زیست‌شناسی- بیوسیستماتیک جانوری

- تعریف و هدف:

هدف دوره های کارشناسی ارشد زیست شناسی ، تربیت کارشناسان ارشد و متخصص به نحوی است که از مفاهیم اساسی زیست شناسی آگاهی کافی داشته ، جنبه های نظری و کاربردی مختلف ان را بشناسند  و بعلاوه با گذراندن دوره تخصصی در هر یک از رشته های علوم گیاهی ، علوم جانوری، میکروبیولوژی ، علوم سلولی و مولکولی ، بیوشیمی ، ژنتیک و بیوفیزیک بتواند نیاز مراکز اموزشی ، پژوهشی ،تولیدی و خدماتی به کارشناسان ارشد در زمینه مذکور را بر طرف نمایند.