رئیس اداره آموزش

 

رئیس اداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی             

     
تلفن  36228330 داخلی 244

شرح وظایف : 

- بررسی روش های آموزشی و ارائه و پیشنهادهای لازم در خصوص کاربرد روش های جدید آموزشی به گروه های آموزشی 

- نظارت و کنترل کار گروه های آموزشی و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آنان 

- نظارت در حسن اجرای مقررات ، آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی سازمان مرکزی

- نظارت بر انجام امور مربوط به صدور تایدیه ها و گواهی نامه های تحصیل و شورای موارد خاص دانشجویان 

- نظارت بر انجام امور خدمات کامپیوتر دانشکده 

- نظارت بر انجام امور خدمات آموزشی دانشکده 

- نظارت بر انجام امور به برگزاری امتحانات دانشکده