کارشناسان آموزش

ردیف نام و نام خانوادگی  رشته

شرح وظایف       

داخلی  
1  آقای عطاء الهی 

حقوق (کلیه رشته ها )

روانشناسی 

علوم اجتماعی- جامعه شناسی 

 

 

234

2 آقای نصیری

 

مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها )

  234
3 خانم بروجردی

مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش ها )- فیزیک 

مهندسی شیمی

زبان و ادبیات فارسی باستان شناسی

  243  
4 خانم فاطمه لطف پور

 

 ارشد عمران - سازه

زیست شناسی (میکروبیولوژی - ژنتیک و سایر گرایش ها )

  246