کارشناسان آموزش

ردیف نام و نام خانوادگی  رشته

شرح وظایف       

داخلی  
1  آقای عطاء الهی 

حقوق (کلیه رشته ها )

روانشناسی 

علوم اجتماعی- جامعه شناسی 

 

 

234

2 آقای نصیری

مهندسی عمران (کلیه گرایش ها )

مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها )

  234
3 آقای رحمانی شمس

مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش ها )- فیزیک 

مهندسی شیمی

زبان و ادبیات فارسی باستان شناسی

  243
4 خانم فاطمه لطف پور میکروبیولوژی - ژنتیک    252