آزمایشگاه 1- شیمی عمومی -شیمی آلی

 

کارشناس آزمایشگاه : رقیه کریمی        

دستگاه آزمایشگاه شیمی آلی :

هود مواد شیمیایی – ترازو – شو ف بالن – هیتر

عناوین آزمایشگاه : آشنایی باوسایل وخطرات مواد مورد آزمایش وموارد ایمنی تعیین نقطه ذوب وجوش شناسایی آلدئید وکتون ها وتعیین حجمی اسیدوباز شناسایی الکلها سنتز آسپرین وصابون تقطیر آب و الکل وآزمایش کارموتوگرافی