آزمایشگاه 7-شیمی تجزیه - تجزیه مواد غذایی

کارشناس آزمایشگاه : ابوالفضل تاجیک     مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

دوره های آموزشی  گذرانده : OFFICE PCR- کشت بافت اپراتوری  GC HPLC  - AAS   ایمنی  آزمایشگاه 

عنوان آزمایشگاه : تجزیه مواد

کلاسهای برگزار شده :

تجزیه مواد غذایی- شیمی عمومی – شیمی تجزیه

دستگاه های موجود:

-          Spectrophotometer

-          Ph meter

-          Electric furnaces

-          Centrifuges milk

-          Hand homogenizer

-          Polarimeter

-          ESR

-          Vertex

-          Shaker balloons

-          Hot Plate