آزمایشگاه 8- خاکشناسی عمومی- رابط آب و خاک وگیاه

کارشناس آزمایشگاه : ابوالفضل تاجیک     مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

دوره های آموزشی  گذرانده : OFFICE PCR- کشت بافت – اپراتوری  GC HPLC  - AAS   ایمنی  آزمایشگاه

عنوان آزمایشگاه : خاکشناسی عمومی

کلاسهای برگزار شده در این آزمایشگاه:

خاکشناسی عمومی – خاکشناسی خصوصی – فیزیولوژی گیاهی – رابطه آب و خاک -

دستگاه های موجود:

-          Flame Photometer

-          Spectrophotometer

-          PH متر

-          EC  متر

-          پمپ خلا

-          Leaf  area meter

-          Light meter

-          flourscenes phelorimeter

-          moisture meter

-          TDR

-          Tensionmeter

-          Auger

-          Balance

-          Grow chamber

-          Freezer  -80

-          Centrifuges 10000 rpm

-          Seed moisture meter

-          Seed counting