آزمایشگاه 9 - فیزیک عمومی - هوا و اقلیم شناسی

کارشناس آزمایشگاه : ابوالفضل تاجیک     مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

دوره های آموزشی  گذرانده : OFFICE PCR- کشت بافت اپراتوری  GC HPLC  - AAS   ایمنی  آزمایشگاه 

عنوان آزمایشگاه : فیزیک عمومی

کلاسهای برگزار شده : فیزیک عمومی – هوا واقلیم شناسی

دستگاه های موجود:

-          Oscilloscope

-          Power supply

-          Caliper

-          Micrometer

-          Spherometer

-          multimeter