آزمایشگاه 15- کارشناسی ارشد بیماریها

کارشناس آزمایشگاه : رقیه کریمی        

دستگاه های موجود : آزمایشگاه ارشد بیماریهای گیاهی

1-دستگاه ترموسایکلر 48خا نه ای 2-دستگاه ترموسایکلر 96خا نه ای 3-الیزاریدر به همراه پرینتر 4-آون 5-بن ماری 6-ا نکوبا تور (بادامنه دمایی 70 )  7-انکوباتور یخچال دار (دامنه دمایی 10- تا70 )  8- شیکر 9- سانتریفوژیخچال دار بادور 17000 10-سانتریفوژبا دور 3500    11-اسپکترو فتومتر 12- PH متر 13-هیتر 14-آسیاب 15-اتوکلاو 16-هود لامینار 17- ترازو 18- سمپلر  000 10،100،1 میکرولیتر 19-دستگاه منبع تغذیه وتانک الکتروفورز به  همراه شانه ووسایل جانبی 20- یخچال

عناوین آزمایشگاه :

-         تشخیص مولکولی بیماریهای ویروسی بادستگاه ترموسایکلر

-         تشخیص سرولوژیک ویروس با ELISA

-         تشخیص بیولوژیک ویروس های گیاهی 

دستگاه های موجود در آزمایشگاه ویروس شناسی ( کارشناسی ):

از دستگاه های موجود در آزمایشگاه ارشد استفاده می شود .

 

عناوین آزمایشگاه ویروس شناسی (کارشناسی ):

-         تهیه ی بافرفسفات ومایه زنی

-         کاربادستگاه الیزاریدر والکتروفورز وترموسایکلر

-         جداسازی باکتری از بافت آلوده و آشنایی با علائم بیماریهای باکتریایی

-         رنگ آمیزی گرم مثبت ومنفی وتثبیت باکتری روی اسلاید 

-         رنگ آمیزی اسپور

 

دستگاه های موجود :آزمایشگاه کنه شناسی وآفات (کارشناسی )

میکروسکوپ- استریو میکروسکوپ- اسپراتور

عناوین آزمایش : جمع آوری نمونه وتهیه ی پرپاسیونهای میکروسکوپی وماکروسکوپی دائمی از کنه ها وآفات انباری

دستگاه های موجود آزمایشگاه نماتدشناسی ( کارشناسی وکارشناسی ارشد ):

سانتریفوژ- مبکروسکوپ –استریو میکروسکوپ

عناوین آزمایشگاه کارشناسی ارشد :جداسازی نماتد وفیکس کردن و مشاهده گونه های مختلف نماتد واعضای داخلی وگوارش – شناسایی خانواده ها وانواع استایلت

عناوین آزمایشگاه (  کارشناسی ): جداسازی نماتد ومشاهده ی طرز خسارت نماتد وانواع استایلت وقسمت خارجی نماتد