آزمایشگاه 16 - کارشناسی ارشد صنایع غذایی

 

کارشناس آزمایشگاه :ناصر احمدی     مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی کشاورزی – زراعت

دستگاه های موجود: آزمایشگاه ارشد تحقیقاتی

عناوین آزمایش:- اندازه گیری عناصر معدنی HG, PB,ZN

 - تعیین ترکیبات و میزان باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی

-           HPLC

-          اتیمک آبزروبشن

-          ترازو دیجیتالی

-          آب مقطر گیری

-          سمپلر

-          PH متر

-          EC  متر