مدیر گروه

 

دکترمجیدهاشمی

رشته تحصیلی: مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی- ارشد    

روزهای حضور :پنج شنبه