مدیر گروه

آقای دکترصادق حسینی

 رشته تحصیلی :مکانیک- ارشد (تبدیل انرژی، ساخت و تولید، طراحی کاربردی)

روز های حضور : جمعه