اعضای هیات علمی

ردیف  نام و نام خانوادگی گرایش یا تخصص مرتبه علمی استادیار
1 فریمان رنجبران عمران سازه استادیار
2 علی گل افشار  عمران سازه استادیار
3 شفقی عمران سازه  مربی
4 علی شیرکوند عمران سازه های آبی  استادیار
5 رضا نعمت الهی عمران سازه مربی