مدیر گروه

آقای دکتر محمدمهدی پناهی

رشته تحصیلی :کامپیوتر- ارشد (نرم افزار، IT)

روزهای حضور : پنج شنبه