مدیر گروه

آقای دکترمجتبی انصاری

 رشته های تحصیلی : روانشناسی- ارشد (بالینی، شخصیت)

 روزهای حضور : پنجشنبه و جمعه