مدیر گروه

خانم دکترندا هدایت

 رشته تحصیلی :مترجمی زبان انگلیسی- ارشد

 روز های حضور :پنجشنبه