اعضای هیات علمی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی  گرایش یا تخصص  مرتبه علمی
1 ایرج نوروزی آموزش زبان آموزش زبان  استادیار
2 مصطفی امیری ادبیات انگلیسی ادبیات انگلیسی مربی
3 ندا هدایت  زبان شناسی زبان شناسی استادیار
4 یعقوب جوادی زبان شناسی زبان شناسی مربی
5 ندا قراگوزلو زبان شناسی زبان شناسی استادیار