مدیر گروه

آقای دکترمحمدرضا اسحاقی

 رشته تحصیلی :صنایع غذایی- ارشد (میکروبیولوژی، تکنولوژی مواد غذایی)

 - دکتری (علوم وصنایع غذایی)

روزهای حضور :یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه