اعضای هیات علمی

ردیف نام و نام خانوادگی  رشته تحصیلی گرایش یا تخصص  مرتبه علمی
1 دکتر سعید محمد زاده نمین  گیاه پزشکی بیوسیستماتیک استادیار
2 دکتر ثمین صدیق  گیاه پزشکی حشره شناسی استادیار
3 دکتر ندا خردپیر گیاه پزشکی   استاد یار
4 دکترمژده ملکی گیاه پزشکی بیماری شناسی گیاهی استادیار