مدیر گروه

آقای دکتر مهدی رسولی

رشته تحصیلی : ترویج و آموزش کشاورزی- ارشد

 روزهای حضور : یکشنبه،چهارشنبه و پنجشنبه