مدیر گروه

آقای دکتر محمد نصری

رشته تحصیلی :زراعت - ارشد (زراعت، اگرواکولوژی)

 - دکتری (زراعت)

روزهای حضور : یکشنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه