مدیر گروه

فریبرز عزیزی نژاد

کارشناسی شیمی کاربردی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک پلیمر دکتری شیمی پلیمر

عضو هیات علمی تمام وقت گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا و مدیر گروه تحصیلات تکمیلی شیمی

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

سنتزو شناسایی پلیمرها سینتیک واکنشهای پلیمری و بیو شیمیایی شیمی سطح وجذ ب سطحی

 روز های حضور :چهارشنبه