اعضای هیات علمی

 

ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی گرایش یا تخصص مرتبه علمی
1 محسن شعبانی  شیمی شیمی فیزیک استادیار
2 الهام منیری شیمی شیمی فیزیک  دانشیار
3 مهسا سادات میرعلی نقی  شیمی شیمی فیزیک استادیار
4 فریبرز عزیزی نژاد  شیمی شیمی پلیمر استادیار
5 نیلوفر تاج الدینی شیمی شیمی معدنی استادیار
6 نازنین فرهادیار شیمی شیمی معدنی دانشیار
7 محمدحسن شکوهیان شیمی شیمی معدنی استادیار
8 فرهنگ فرهمند شیمی شیمی محیط زیست استادیار
9 فاطمه آذرخشی شیمی شیمی آلی استادیار
10 مسعود مدنی شیمی شیمی آلی استادیار
11 مصطفی شجاعی شیمی شیمی آلی مربی
12 علی مقیمی شیمی شیمی تجزیه  دانشیار
13 حکیم فرجی شیمی شیمی تجزیه  استادیار
14 حمیدرضا شهبازی شیمی شیمی تجزیه  استادیار
15 شاداب شهسواری شیمی مهندسی شیمی استادیار