مدیر گروه

سحرهنرمند جهرمی 

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا

مرتبه: استادیار

مقطع دکتری : رشته میکروبیولوژی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،1392 

روزهای حضور : سه شنبه 

آدرس پست الکترونیکی:[email protected]