اعضای هیات علمی

ردیف  نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی گرایش یا تخصص مرتبه علمی
1 شهره زارع کاریزی  زیست شناسی  ژنتیک ملکولی  استادیار
2 دکتر فهیمه باغبانی آرانی زیست شناسی  ژنتیک ملکولی  استادیار
3 دکتر مهدی ابراهیمی  زیست شناسی بیوشیمی استادیار
4 دکتر راحله صفایی جوان  زیست شناسی بیوشیمی استادیار
5 دکتر سحر هنرمند زیست شناسی  میکروبیولوژی  استادیار
6 دکتر فاطمه نوربخش  زیست شناسی  میکروبیولوژی  استادیار
7 دکتر عباس پازکی  زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی  استادیار
8 دکتر معصومه مهدوی  زیست شناسی  سیستتماتیک گیاهی  استادیار
9 دکتر سیامک یوسفی    شیلات دانشیار
10 دکتر مریم عیدی زیست شناسی  فیزیولوژی جانوری  دانشیار
11 دکتر رابعه خوشنویس زاده زیست شناسی بیوفیزیک  مربی
12 دکتر محمد ابراهیم زاده  زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی استادیار
 13  دکتر کاوه زرگری  مهندسی کشاورزی زراعت اصلاح نبات استادیار
14 دکتر حسن صاحب جمعی زیست شناسی بیوفیزیک استادیار