مدیر گروه

اشرف چگینی
 
مرتبه علمی : استادیار
 
رشته های تحصیلی :ادبیات - ارشد (تطبیقی، زبان و ادبیات)

 - دکتری (زبان و ادبیات فارسی)

رزومه.pdf