اعضای هیات علمی

ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی گرایش یا تخصص مرتبه علمی
1 دکتر علیرضا قوجه زاده ادبیات فارسی  ادبیات  استادیار 
2 دکتر محمد علی ثنایی  ادبیات فارسی  ادبیات  استادیار
3 دکترفاطمه فیض ادبیات عرب ادبیات عرب استادیار
4 دکتر معصومه خدادادی ادبیات فارسی  ادبیات  استادیار
5 دکتر زهرا سلیمانی ادبیات عرب ادبیات عرب استادیار
6 دکتر واقف زاده ادبیات عرب ادبیات عرب استادیار
7 دکتر اشرف چگینی ادبیات عرب ادبیات عرب استادیار