مدیر گروه

آقای دکترناصرعلی افضل نژاد

رشته تحصیلی :فقه و مبانی حقوق اسلامی- ارشد

روزهای حضور :چهارشنبه