مدیر گروه

آقای دکتر علیرضا اسکندری

حسابداری (ارشد)

روزهای حضور : پنجشنبه و جمعه