مدیر گروه

آقای دکترمحمدحسین بهشتی

حسابداری، مدیریت(مالی، اجرایی، دولتی، بازرگانی، آموزشی)- ارشد

روزهای حضور : یکشنبه و پنجشنبه