مدیر گروه

نام و نام خانوادگی: بیتا سودایی

مرتبه علمی: استادیار       آخرین مقطع تحصیلی: دکتری   رشته تحصیلی: باستان شناسی دوران تاریخی   

سمت کنونی : عضو هیات علمی و مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

پست الکترونیکی: [email protected]

شماره تماس: 021- 36727011 داخلی 273

روز های حضور: چهارشنبه

رزومه.docx