اعضای هیات علمی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی گرایش یا تخصص مرتبه علمی
1 دکتر روح الله یوسفی زشک باستان شناسی باستان شناسی دوران پیش از اسلام  استادیار
2 دکتر تیمور اکبری باستان شناسی باستان شناسی دوران اسلامی استادیار
3 دکتر پروین پورمجیدیان خط و زبان های باستانی خط و زبان های باستانی استادیار
4 دکتر بیتا سودائی باستان شناسی باستان شناسی دوران تاریخی استادیار