کتابخانه

    عصمت میرزایی 

   سرپرست کتابخانه

   دانشکده کشاورزی                                              

 

کتابخانه دانشکده کشاورزی واحد ورامین یکی از غنی ترین کتابخانه های تخصصی در زمینه کشاورزی و موضوعات وابسته  به آن می باشد  که تقریبا همزمان با تاسیس دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرده است .

ارزش علمی و منابع ارزشمند  مجموعه این کتابخانه آن را به عنوان مرجع مورد استفاده بیشتر محققان و کارشناسان حوزه کشاورزی در سطح منطقه و ملی کرده است.

این کتابخانه  شامل بخش های مجلات  ، پایان نامه ها ، کتب مرجع و مخزن کتابها  میباشد. جستجوی منابع از طریق نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ امکان پذیر است .

 

   شرایط عضویت

جهت ثبت نام : یک قطعه عکس - پرینت انتخاب واحد 
هر دانشجو میتواند دو جلد کتاب به مدت دو هفته به امانت بگیرد و درصورت نیاز یکبار تجدید نماید .

 

بخش مجلات و مرجع  120 متر                                   مخزن      120 متر                          

سالن مطالعه خواهران و برادران هر کدام 100 متر