آزمایشگاه 4- میکروبیولوژی عمومی

کارشناس آزمایشگاه :ناصر احمدی     مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی کشاورزی – زراعت 

-           دستگاههای موجود در آزمایشگاه غلات و روغن ) کارشناسی) :

-          عناوین آزمایش: تعیین میزان گلوتن انواع آرد – تعیین میزان فعالیت آلفا امیلاز درآرد- میزان جذب رطوبت آرد

-           تعیین درجه خلوص و تقلبی بودن روغن ها- میزان فساد روغن ها -

-          فارینو گراف

-          گلوتن شور

-          فالینگ نامبر

-          بن ماری

-          میکروسکوپ

-          دستگاههای موجود در آزمایشگاه میکروب عمومی و مواد غذایی و تغذیه دام ( کارشناسی):

-          عناوین آزمایشی : تعیین میزان درصد پروتئین و فیبر خام مواد غذایی و دامی – تعیین و شناسایی میزان آلودگی میکروبی در آب و مواد غذایی

-          کلنی کانتر

-          اون

-          اتو کلاو

-          انکوباتور

-          میکروسکوپ

-          کوره