آزمایشگاه 10 - گیاهشناسی

کارشناس آزمایشگاه : رقیه کریمی        

دستگاه های موجود در آزمایشگاه گیاهشناسی :

میکروسکوپ- میکروتوم

عناوین آ زمایشگاه :

-         طرز کار با میکروسکوپ و مشاهده سلول گیاهی وروزنه ها وطرز قرارگرفتن سلولهای همراه وتیپ آنها

-         مشاهده بافتهای گیاهی ریشه،ساقه ، برگ در تک لپه ایها و دولپه ایها

-         مرفولوژی گل ومیوه و انواع گل آذین ها