آزمایشگاه 12 -بیماری شناسی گیاهی

نام آزمایشگاه: قارچ شناسی و بیماریهای گیاهی             

کارشناس آزمایشگاه: فرودعلی خزایی

دروس ارائه شده درآزمایشگاه: بیماریهای مهم درختان میوه، بیماریهای مهم گیاهان زراعی، بیماریهای مهم گیاهان سبزی، جالیز و زینتی، قارچ شناسی مقدماتی، قارچ شناسی تکمیلی

امکانات دستگاهی موجود در آزمایشگاه: 

میکروسکوپ نوری

بینوکولار

سانتریفیوژ 3500 دور

هود لامینار

اتوکلاو

میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین، منبع نور فلورسنت و اسکنر محاسبه کننده میزان آلودگی­های سطح برگ

یخچال

انکوباتور

جعبه های اسلاید میکروسکوپی قارچ ها