آزمایشگاه 13-حشره شناسی -جانورشناسی - آفات

 

 

نام آزمایشگاه: حشره شناسی، آفات گیاهی، جانور شناسی   شماره های 13و12

کارشناس آزمایشگاه: فرودعلی خزایی

دروس ارائه شده درآزمایشگاه: حشره شناسی، آفات مهم درختان میوه، آفات مهم گیاهان زراعی، آفات مهم گیاهان سبزی، جالیز و زینتی، جانورشناسی

امکانات دستگاهی موجود در آزمایشگاه: 

بینوکولار

قیف برلیز

اسپیراتور

میکروسکوپ نوری

تله نوری

کلکسیون حشرات