مدیر گروه

خانم دکتر مژده ملکی

 رشته تحصیلی : بیماری شناسی- ارشد (بیماری شناسی گیاهی، حشره‌شناسی)

 - دکتری (بیماری شناسی گیاهی)

 روزهای حضور :شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه