اعضای هیات علمی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی گرایش یا تخصص مرتبه علمی
1 دکتر سروه احمدی ترویج کشاورزی   استادیار
2 دکتر محمد رضا سلیمانپور ترویج کشاورزی   استادیار
3 دکتر مهدی رسولی توسعه کشاورزی   استادیار