مدیر گروه

خانم دکترطاهره پورمیرجعفری

رشته تحصیلی : فیزیک حالت جامد - ارشد

روز های حضور : پنجشنبه دوسه هفته یکبار